ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ของตำบลมีดังนี้

“บ้านนาน่าอยู่  เชิดชูภูมิปัญญา การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำเจ้าพ่อพระปรง”

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ

2.  จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

3.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

4.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

6.  พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

8.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น

9.  ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมครัวเรือน

10. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด

11. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

12. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน

13. ส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

 

 

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.224.91.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,508,542

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.